هزارۀ نو

۱یوحنا 3:11 هزارۀ نو (NMV)

همین است پیامی که از آغاز شنیدید، که باید یکدیگر را محبت کنیم.

۱یوحنا 3

۱یوحنا 3:10-18