هزارۀ نو

۱یوحنا 3:1 هزارۀ نو (NMV)

ببینید پدر چه محبتی به ما ارزانی داشته است تا فرزندان خدا خوانده شویم! و چنین نیز هستیم! از همین روست که دنیا ما را نمی‌شناسد، چرا که او را نشناخت.

۱یوحنا 3

۱یوحنا 3:1-10