هزارۀ نو

۱یوحنا 2:17 هزارۀ نو (NMV)

دنیا و هوسهای آن گذراست، امّا آن که ارادۀ خدا را به جا می‌آورد، تا ابد باقی می‌ماند.

۱یوحنا 2

۱یوحنا 2:14-20