هزارۀ نو

۱پطرس 5:8 هزارۀ نو (NMV)

هشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما ابلیس همچون شیری غرّان در گردش است و کسی را می‌جوید تا ببلعد.

۱پطرس 5

۱پطرس 5:1-14