هزارۀ نو

۱پطرس 5:12 هزارۀ نو (NMV)

به کمک سیلاس که او را برادری امین می‌دانم، این چند خط را به اختصار به شما نوشتم تا تشویقتان کنم و شهادت دهم که همین است فیض حقیقی خدا. در آن استوار بمانید.

۱پطرس 5

۱پطرس 5:5-14