هزارۀ نو

۱پطرس 4:14 هزارۀ نو (NMV)

اگر به خاطر نام مسیح شما را ناسزا گویند، خوشا به حالتان، زیرا روح جلال که روح خداست بر شما آرام می‌گیرد.

۱پطرس 4

۱پطرس 4:5-19