هزارۀ نو

۱پطرس 3:11 هزارۀ نو (NMV)

باید از بدی روی بگرداند و نیکویی پیشه کند؛آرام بجوید و در پی صلح باشد.

۱پطرس 3

۱پطرس 3:9-20