هزارۀ نو

۱پطرس 2:23 هزارۀ نو (NMV)

چون دشنامش دادند، دشنام پس نداد؛ و آنگاه که رنج کشید، تهدید نکرد، بلکه خود را به دست داور عادل سپرد.

۱پطرس 2

۱پطرس 2:19-25