هزارۀ نو

۱پادشاهان 4:22 هزارۀ نو (NMV)

آذوقۀ روزانۀ سلیمان عبارت بود از: سی کُر آرد مرغوب و شصت کُر بلغور،

۱پادشاهان 4

۱پادشاهان 4:12-28