هزارۀ نو

۱پادشاهان 16:27 هزارۀ نو (NMV)

و اما دیگر امور مربوط به عُمری که او انجام داد، و عظمتی که به نمایش گذاشت، آیا در کتاب تواریخ ایام پادشاهان اسرائیل نوشته نشده است؟

۱پادشاهان 16

۱پادشاهان 16:26-34