هزارۀ نو

۱قرنتیان 8:12 هزارۀ نو (NMV)

وقتی این چنین به برادران خود گناه می‌کنید و به وجدان ضعیفشان صدمه می‌رسانید، همانا به مسیح گناه می‌کنید.

۱قرنتیان 8

۱قرنتیان 8:11-13