هزارۀ نو

۱قرنتیان 3:20 هزارۀ نو (NMV)

و باز نوشته شده است: «خداوند از اندیشه‌ورزی‌های حکیمان آگاه است و می‌داند که آنها بطالت محض است.»

۱قرنتیان 3

۱قرنتیان 3:11-23