هزارۀ نو

۱قرنتیان 12:22 هزارۀ نو (NMV)

برعکس، آن اعضای بدن که ضعیفتر می‌نمایند، بسیار ضروریترند.

۱قرنتیان 12

۱قرنتیان 12:12-24