هزارۀ نو

۱قرنتیان 1:16 هزارۀ نو (NMV)

البته خانوادۀ اِستِفاناس را نیز تعمید دادم؛ ولی به یاد ندارم کسی دیگر را تعمید داده باشم.

۱قرنتیان 1

۱قرنتیان 1:11-18