هزارۀ نو

۱سموئیل 26:22 هزارۀ نو (NMV)

داوود پاسخ داد: «اینک نیزۀ پادشاه! یکی از خادمانت بدین‌جا آمده، آن را بگیرد.

۱سموئیل 26

۱سموئیل 26:12-23