هزارۀ نو

۱تیموتائوس 6:13 هزارۀ نو (NMV)

در برابر خدایی که به همه چیز زندگی می‌بخشد، و در حضور مسیحْ عیسی که در شهادت خود نزد پُنتیوس پیلاتُس اعتراف نیکو را کرد، تو را سفارش می‌کنم

۱تیموتائوس 6

۱تیموتائوس 6:11-19