هزارۀ نو

۱تیموتائوس 2:2 هزارۀ نو (NMV)

از آن جمله برای حاکمان و همۀ صاحبمنصبان، تا بتوانیم زندگی آرام و آسوده‌ای را در کمال دینداری و وقار بگذرانیم.

۱تیموتائوس 2

۱تیموتائوس 2:1-10