هزارۀ نو

۱تواریخ 23:31 هزارۀ نو (NMV)

و نیز به هنگام تقدیم قربانیهای تمام‌سوز به خداوند در شَبّات، هنگام ماه نو، و در اعیاد؛ بر آنان بود که پیوسته بر حسب شمار مطالبه شده از ایشان، به حضور خداوند قربانی تقدیم کنند.

۱تواریخ 23

۱تواریخ 23:26-32