هزارۀ نو

۱تواریخ 12:40 هزارۀ نو (NMV)

همچنین همسایگانشان، تا یِساکار و زِبولون و نَفتالی، بر الاغان و شتران و قاطران و گاوان خوراک آوردند، و آذوقۀ فراوان از آرد و قرصِ انجیر و قرص کشمش و شراب و روغن و گاوان و گوسفندان، زیرا در اسرائیل شادمانی بود.

۱تواریخ 12

۱تواریخ 12:36-40