هزارۀ نو

۱تسالونیکیان 5:21 هزارۀ نو (NMV)

همه چیز را بیازمایید؛ به آنچه نیکوست، محکم بچسبید.

۱تسالونیکیان 5

۱تسالونیکیان 5:16-23