هزارۀ نو

۱تسالونیکیان 4:12 هزارۀ نو (NMV)

بدین‌سان، زندگی روزمرۀ شما احترام مردمِ بیرون را بر خواهد انگیخت، و محتاج کسی نیز نخواهید بود.

۱تسالونیکیان 4

۱تسالونیکیان 4:9-18