هزارۀ نو

۱تسالونیکیان 2:7 هزارۀ نو (NMV)

امّا همچون مادری شیرده که از کودکان خود نگهداری می‌کند، با شما به نرمی رفتار کردیم.

۱تسالونیکیان 2

۱تسالونیکیان 2:3-15