هزارۀ نو

۱تسالونیکیان 1:9 هزارۀ نو (NMV)

زیرا آنان خود از استقبال گرم شما از ما سخن می‌گویند، و از اینکه چگونه از بتها دست کشیده، به سوی خدا بازگشتید تا خدای زنده و حقیقی را خدمت کنید

۱تسالونیکیان 1

۱تسالونیکیان 1:4-10