هزارۀ نو

یونس 4:7 هزارۀ نو (NMV)

اما سپیده‌دمِ روز بعد، خدا کِرمی برگماشت که گیاه را زد، و خشک شد.

یونس 4

یونس 4:3-9