هزارۀ نو

یوشع 6:14 هزارۀ نو (NMV)

بدین‌گونه، دوّمین روز نیز یک بار دور شهر گشتند و به اردوگاه بازگشتند، و تا شش روز چنین کردند.

یوشع 6

یوشع 6:4-16