هزارۀ نو

یوشع 21:4 هزارۀ نو (NMV)

قرعۀ نخست به نام طایفه‌های قُهاتیان برآمد و به لاویانی که پسران هارون کاهن بودند، سیزده شهر از شهرهای قبایل یهودا، شمعون و بِنیامین به قرعه، تعلق گرفت.

یوشع 21

یوشع 21:2-9