هزارۀ نو

یوشع 10:3 هزارۀ نو (NMV)

پس اَدونی‌صِدِق پادشاه اورشلیم برای هوهام پادشاه حِبرون، فِرآم پادشاه یَرموت، یافیَع پادشاه لاکیش و دِبیر پادشاه عِجلون پیغام فرستاده، گفت:

یوشع 10

یوشع 10:1-8