هزارۀ نو

یوحنا 5:33 هزارۀ نو (NMV)

البته شما کسانی نزد یحیی فرستادید و او بر حقیقت شهادت داد.

یوحنا 5

یوحنا 5:28-34