هزارۀ نو

یهودا 1:5 هزارۀ نو (NMV)

با آنکه شما یک بار از این همه آگاهی یافته‌اید، می‌خواهم یادآور شوم که خداوند قوم خود را از سرزمین مصر رهانید، امّا زمانی دیگر آنان را که ایمان نداشتند، هلاک کرد.

یهودا 1

یهودا 1:1-12