هزارۀ نو

یهودا 1:22 هزارۀ نو (NMV)

نسبت به برخی که متزلزلند، رحیم باشید؛

یهودا 1

یهودا 1:14-24