هزارۀ نو

یعقوب 5:18 هزارۀ نو (NMV)

و باز دعا کرد و از آسمان باران بارید و زمین محصول به بار آورد.

یعقوب 5

یعقوب 5:10-20