هزارۀ نو

یعقوب 5:13 هزارۀ نو (NMV)

اگر کسی از شما در مشکل است، دعا کند؛ اگر کسی شاد است، سرود حمد بخواند.

یعقوب 5

یعقوب 5:10-20