هزارۀ نو

یعقوب 4:15 هزارۀ نو (NMV)

پس باید چنین بگویید: «اگر خداوند بخواهد، زنده می‌مانیم و چنین و چنان می‌کنیم.»

یعقوب 4

یعقوب 4:7-17