هزارۀ نو

یعقوب 3:13 هزارۀ نو (NMV)

کیست حکیم و خردمند در میان شما؟ بگذارید آن را با شیوۀ زندگی پسندیدۀ خود نشان دهد، با اعمالی توأم با حِلم که از حکمت سرچشمه می‌گیرد.

یعقوب 3

یعقوب 3:11-18