هزارۀ نو

یعقوب 2:17 هزارۀ نو (NMV)

پس ایمان به تنهایی و بدون عمل، مرده است.

یعقوب 2

یعقوب 2:7-25