هزارۀ نو

کولُسیان 4:12 هزارۀ نو (NMV)

اِپافْراس که از خود شما و خادم مسیحْ عیسی است، برایتان سلام دارد. او همواره در دعا برای شما مجاهده می‌کند، تا با بلوغ کامل، استوار بایستید، و از هرآنچه مطابق با خواست خداست، آکنده باشید.

کولُسیان 4

کولُسیان 4:11-18