هزارۀ نو

کولُسیان 3:11 هزارۀ نو (NMV)

در این انسانِ جدید، یونانی یا یهودی، ختنه‌شده یا ختنه‌ناشده، بَربَر یا سَکایی، غلام یا آزاد دیگر معنی ندارد، بلکه مسیح همه چیز و در همه است.

کولُسیان 3

کولُسیان 3:7-12