هزارۀ نو

کولُسیان 2:21 هزارۀ نو (NMV)

«این را لمس مکن! به آن لب نزن و بر آن دست مگذار!»؟

کولُسیان 2

کولُسیان 2:12-22