هزارۀ نو

کولُسیان 2:16 هزارۀ نو (NMV)

پس مگذارید کسی در خصوص آنچه می‌خورید و می‌آشامید، یا در خصوص نگاه داشتن اعیاد و ماه نو و روز شَبّات، محکومتان کند.

کولُسیان 2

کولُسیان 2:10-18