هزارۀ نو

کولُسیان 2:11 هزارۀ نو (NMV)

و در او ختنه نیز شده‌اید، به ختنه‌ای که با دست انجام نشده است. این ختنه همانا از تن به در آوردنِ شخصیت نفسانی است در ختنۀ مسیح.

کولُسیان 2

کولُسیان 2:3-14