هزارۀ نو

پیدایش 7:24 هزارۀ نو (NMV)

و آب صد و پنجاه روز بر زمین چیره بود.

پیدایش 7

پیدایش 7:15-24