هزارۀ نو

پیدایش 38:19 هزارۀ نو (NMV)

آنگاه تامار برخاسته، برفت و روبند خود را برداشت و جامۀ بیوگی به تن کرد.

پیدایش 38

پیدایش 38:16-29