هزارۀ نو

پیدایش 36:15 هزارۀ نو (NMV)

اینانند سران طایفه‌های بنی‌عیسو: اینانند پسران اِلیفاز نخست‌زادۀ عیسو که از سران طوایف بودند: تیمان و اومار و صِفوا و قِناز و

پیدایش 36

پیدایش 36:8-20