هزارۀ نو

هوشع 8:13 هزارۀ نو (NMV)

در خصوص تقدیم قربانیهای تقدیمی به من،حیوانات را قربانی می‌کنند و گوشتشان را می‌خورند،اما خداوند آنها را نمی‌پذیرد.اکنون شرارت ایشان را به یاد خواهد آورد،و گناهانشان را مجازات خواهد کرد،و ایشان به مصر باز خواهند گشت.

هوشع 8

هوشع 8:8-14