هزارۀ نو

هوشع 6:7 هزارۀ نو (NMV)

اما ایشان همچون آدم از عهد تجاوز کردند،و در آنجا به من خیانت ورزیدند.

هوشع 6

هوشع 6:2-11