هزارۀ نو

هوشع 5:1 هزارۀ نو (NMV)

ای کاهنان این را بشنوید،و ای خاندان اسرائیل توجه کنید!ای خاندان سلطنتی گوش بسپارید!زیرا این داوری بر ضد شماست.چراکه شما دامی گشتید در مِصفَه،و توری گسترده بر تابور.

هوشع 5

هوشع 5:1-11