هزارۀ نو

هوشع 4:17 هزارۀ نو (NMV)

اِفرایِم به بتها پیوسته است؛او را به حال خود واگذارید.

هوشع 4

هوشع 4:11-19