هزارۀ نو

هوشع 13:16 هزارۀ نو (NMV)

سامِرِه متحمل جزای تقصیر خود خواهد شد،زیرا به خدای خویش عِصیان ورزیده است.به شمشیر خواهند افتاد،کودکانشان تکه و پاره خواهند شد،زنان حاملۀ ایشان شکم‌پاره خواهند گشت.

هوشع 13

هوشع 13:11-16