هزارۀ نو

هوشع 11:1 هزارۀ نو (NMV)

هنگامی که اسرائیل طفل بود او را دوست داشتمو پسر خود را از مصر فرا خواندم.

هوشع 11

هوشع 11:1-7