هزارۀ نو

هوشع 10:2 هزارۀ نو (NMV)

دل ایشان پر از ناراستی است؛اکنون جزای تقصیرشان را متحمل خواهند شد.خداوند مذبحهای ایشان را در هم خواهد شکستو ستونهای ایشان را نابود خواهد کرد.

هوشع 10

هوشع 10:1-5